03/03/15

מתן הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני עם תזה (LL.M.) במשפטים במסלול "עסקי מסחרי"

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. בהתבסס על חוות דעת הסוקרים, להסמיך את המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני מחקרי (LL.M.) במשפטים, במסלול "עסקי מסחרי", וזאת לתקופה של שלוש שנים (דהיינו, עד פברואר 2018).
  3. ההנחיה תתבצע רק על ידי המרצים שאושרו על ידי הסוקרים. במידה שהמוסד יבקש להוסיף מנחים נוספים, יהא עליו לקבל את אישור המל"ג.
  4. שיפוט העבודה – לפחות בוחן אחד יהיה פרופסור ולפחות שניים מתחום המשפט המסחרי עסקי.
  5. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין. במסגרת בדיקה זו ייבחנו, בין היתר, עבודות תזה.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה."