14/07/15

מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 30.6.15 בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית המתקיימת במרכז האקדמי רופין, אשר גובשה גם לאחר שמיעת נציגי המוסד, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מרים פירסט יוסט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המרכז האקדמי רופין יגיש דיווח מקיף אודות תנאי הקבלה ומספר הסטודנטים שנרשמו לשנה"ל תשע"ו, וזאת עד ליום 13.8.2015.
  3. היה וימצא כי תנאי הקבלה לפיהם התקבלו הסטודנטים עומדים בדרישותיה של הוועדה המלווה ובהתחייבות המוסד, תוארך הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2018.
  4. בתום שנה"ל תשע"ו יגיש המרכז האקדמי רופין דו"ח התקדמות על התפתחותה של תוכנית הלימודים וכן דיווח על קליטת איש סגל מליבת התחום של הנדסה רפואית.
  5. בנוסף, בתום כל שנת לימודים בתקופת ההסמכה הזמנית יגיש המרכז האקדמי רופין דיווח מקיף אודות תנאי הקבלה ומספר הסטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים.
  6. מכלול הדיווחים שיגיש המוסד ייבדקו על ידי הוועדה המלווה. לקראת שלב ההסמכה הקבועה, ורק לאחר שתירשם התייצבות במספר הנרשמים לתוכנית הלימודים (אשר לא יפחת מ- 20 סטודנטים) וקליטת איש סגל מליבת התחום, תוכל הוועדה המלווה להגיש דו"ח מסכם למל"ג ובו המלצתה.