22/12/15

מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד דצמבר 2018) למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) במסלול המחקרי בפסיכולוגיה חברתית

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה זמנית לתקופה של שלוש

שנים (עד דצמבר 2018)  להעניק תואר שני במסלול המחקרי בפסיכולוגיה חברתית.

  1. בשלב חידוש ההסמכה ייבדקו רק התזות אשר הוגשו על ידי הסטודנטים.

מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"