17/05/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד מאי 2020, לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה וללא תזה בהיסטוריה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דורון מנדלס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני (M.A.) בתוכנית הלימודים בהיסטוריה עם תזה וללא תזה לתקופה של ארבע שנים, דהיינו עד מאי 2020.
  3. לבקש את הוועדה להמשיך ללוות את בדיקת התוכנית עד להסמכתה הקבועה.
  4. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תתבקש האוניברסיטה הפתוחה להגיש דו"ח התקדמות מפורט תוך התייחסות לעמידת התוכנית בהחלטות המל"ג הרלוונטיות שיועבר לבדיקת הוועדה.
  5. כתנאי לחידוש ההסמכה ייבדקו – בין היתר – הצעות מחקר/נושאי תזות ובמידת האפשר עבודות תזה.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".