12/04/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לחמש שנים, עד ינואר 2021, למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני (M.Sc.) במדעי התזונה עם וללא תזה

  • בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 12.1.16 בנושא מתן הסמכה זמנית (ראשונה) למכללה האקדמית תל- חי להעניק תואר שני (Sc.) במדעי התזונה עם וללא תזה והיא מחליטה כדלקמן:
  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בטי שוורץ על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל- חי להעניק תואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה ב"מדעי התזונה" לתקופה של חמש שנים (עד ינואר 2021).
  3. בתום שלוש שנים ממועד מתן ההסמכה, דהיינו ינואר 2019, המכללה תגיש דו"ח התקדמות ובו התייחסות מיוחדת לנושא סגל התוכנית ועבודות התזה.
  4. לקראת תום ההסמכה הזמנית ולקראת בדיקתה לשלב  חידוש ההסמכה תגיש המכללה דו"ח התקדמות נוסף בהתאם להערות שיעלו על ידי הוועדה בשלב הבדיקה הקודם.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".