08/04/14

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שפרה שינמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למשך       שלוש שנים, דהיינו עד אפריל 2017.
  3. לבקש מהמכללה האקדמית גליל מערבי:
  • א. להמשיך לעבות את מצבת הסגל כדי לגבש גרעין סגל אקדמי מוביל ולשמור על יציבות התוכנית לאורך זמן;
  • ב. להקפיד על איזון בין שתי המגמות, שכן הוועדה סבורה שמגמת התיאטרון חינוכי-קהילתי הינה דומיננטית יותר וזוכה לדגש בולט יותר ביחס למגמה לתיאטרון-מחול;
  • ג. להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית.

4. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית.