24/03/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 24.3.2015 בדו"ח הוועדה המלווה למתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במשפטים LL.B..
 2. המל"ג מודה לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אריאל בנדור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה למתן הסמכה זמנית (ראשונה) למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במשפטים LL.B..
 3. המל"ג מאמצת את המלצת תת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה מיום 24.3.2015 ומחליטה להסמיך את המרכז האקדמי פרס בהסמכה זמנית (ראשונה) להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.), לתקופה של שלוש שנים, עד מרס 2018, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.
 4. לפחות 80% מהסטודנטים שיתקבלו לתוכנית יתקבלו לפי אמות-המידה הרגילות: זכאות לתעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 90 לפחות או ציון במבחן הפסיכומטרי של 580 לפחות עם ממוצע בגרות משוקלל של 80 לפחות. שיעור הסטודנטים בשנה ב' שהתקבלו לתוכנית דרך "מסלול הגשמה" או בקבלה חריגה אחרת לא יעלה על 20% מכלל התלמידים בשנה ב'. הוראה זאת תיושם החל מהקבלה לשנת הלימודים תשע"ז.
 5. היחס בין מספר המרצים למספר הסטודנטים יישמר בכל שנות קיומה של התוכנית, על-פי אמות המידה של מל"ג. במניין חברי הסגל התקני לעניין זה לא יימנו דוקטורנטים.
 6. מערך חברי הסגל הפנימי במשרה מלאה בתוכנית, הן מבחינת מספר המרצים, הן מבחינת היקף העסקה והן מבחינת בכירות, יהיה בהתאם לאמות המידה של המל"ג לענין זה. חברי סגל במסלול הנלווה לא ייחשבו כבעלי בכירות לצורך זה. כחברי סגל פנימי לא ייחשבו אלא מרצים שמוקד עיסוקם הוא בהוראה, במחקר ובניהול אקדמי במוסד.
 7. המוסד יעודד את חברי הסגל התקני בדרגת מרצה להתפתח כחוקרים, כך שרובם יגיע לדרגת בכירות עד שלב הדיון בהסמכה קבועה.
 8. הרוב המכריע של מקצועות החובה בתוכנית יילמדו על-ידי חברי סגל תקני במשרה מלאה.
 9. על המוסד ליישם בקפדנות וללא כל חריגה את האמור בהחלטת המל"ג מיוני 2013 – לימודי אנגלית כשפה זרה (לרבות היקפי הלימודים). זאת בכפיפות לכך שבחינת פטור באנגלית לא תהיה בחינה פנימית אלא בחינה פסיכומטרית (85 בפרק האנגלית), מבחן אמיר"ם (85) מבחן אמי"ר (185), או בחינה חיצונית אחרת אם תוכר על-ידי המל"ג. בשום מקרה לא יינתן פטור מלימודי אנגלית על סמך בחינה פנימית.
 10. אבן דרך בתקופת ההסמכה הזמנית תהיה פברואר 2016. בנקודת זמן זו, תבחן ועדה מלווה של מל"ג את התפתחות התוכנית בדגש על יישום המלצותיה של הוועדה המלווה. רישום סטודנטים לתוכנית במשפטים לשנה"ל תשע"ז מותנה בקבלת אישור מהמל"ג על כך.
 11. ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המל"ג תדון באופן רוחבי בנושא של "מסלול הגשמה" ואמות-מידה מיוחדות אחרות לקבלת סטודנטים. על פי ההצעה, מוצע להקים ועדת מומחים מיוחדת לצורך בדיקה זו שתגיש המלצותיה לועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ולמל"ג. המטרה היא כי מסקנותיה של ועדת המומחים ל"מסלול הגשמה" ואמות-מידה מיוחדות אחרות לקבלת סטודנטים, תהווינה בסיס לקבלת החלטה רוחבית של המל"ג בנושא ותהיינה לעזר בבדיקת תוכניות קיימות ואלה אשר תוגשנה בעתיד, למל"ג.
 12. לקראת השלב הבא של הארכת ההסמכה, תשוב הוועדה המלווה ותבדוק את הספרייה בדיקה מקצועית, במטרה לוודא, בין היתר, כי ההמלצות שניתנו בשלב האישור בוצעו.
 13. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, היינו בפברואר 2018, תגיש ועדה מלווה של המל"ג דו"ח מסכם בשאלת ההסמכה בתוכנית, בהתאם להתפתחות התוכנית ואופן יישום המלצות הוועדה הנוכחית, על כל רכיביהן, על-ידי המוסד.
 14. החלטה זו, להסמיך בהסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים את המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במשפטים (LL.B.) , כפופה להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".