28/04/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח, האמנות, מדעי החברה, משפטים ניהול עסקים ורב תחומי מישיבתה ביום 24.3.2015 , והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה, במתכונת דו-חוגית (בהתאם לצירופים שהוצגו בפניית המכללה), לתקופה קצובה של שלוש שנים.
  3. על המכללה לעבות את סגל ההוראה הבכיר הקבוע במכללה מתחום סין המודרנית.
  4. על המכללה להוסיף לאוסף הספרייה כותרים כמפורט בדו"ח הוועדה.
  5. בתום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח, לרבות נושא סגל ההוראה.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".