12/04/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2019, למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 12.4.2016 בעניין בקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אילן משולם על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית ת"א יפו הסמכה לשלוש שנים (עד מאי 2019) להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, יציבות התוכנית ועוד.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"