12/04/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2019, למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016)  דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול,  משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016 בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
  5. על המוסד להגיש התחייבותו לאלתר לעמוד בתנאי הקבלה שאושרו לו עם פתיחת תוכנית הלימודים החל משנת הלימודים תשע"ז ולמסור למל"ג על כך דיווח בתחילת שנת הלימודים תשע"ז.