09/06/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יוני 2018) למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ארנון גולן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (.B.A) בלימודי ארץ ישראל במתכונת דו-חוגית למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני 2018.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".