17/05/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2019, לאלקסמי, מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל-יסודי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים, עד יוני 2019, את אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודי.
  3. לקראת תום שלוש שנים תעביר המכללה:

א.  דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, התייחסות להתפתחות המחקרית של חברי הסגל ולהלימה בין תחום התמחותם והקורסים אותם הם מלמדים.

ב.  תקצירים של 12 עבודות גמר ברמות שונות שנכתבו לאחר מתן ההסמכה הזמנית, עם שמות המנחים והציונים שניתנו.