09/06/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2018) למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני ללא תזה בלימודי גליל

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' גדעון ביגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית תל חי הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד יוני 2018) להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בלימודי גליל.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, לרבות עבודות הגמר של הסטודנטים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"