17/05/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2019, למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2019) את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לשוני בחברה רב תרבותית.
  3. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.