17/05/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2019, למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בניהול מערכות חינוך

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2019) את המכללה האקדמית לחינוך אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה במינהל מערכות חינוך.
  3. יש להדגיש בהנחיות לכתיבת התזה כי כתיבת המקורות הביבליוגרפיים תעשה בהתאם לכללי ה-APA המעודכנים.
  4. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.