23/05/17

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2020) לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לגיל הרך של מכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2020) את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לגיל הרך.
  3. על המכללה לפעול ליישום המלצת הסוקרים ולהכניס לתוכנית הקורס בשיטות מחקר כמותיות שימוש בתוכנית לעיבוד סטטיסטיקה כמותית, כגון SPSS או STATISTICA.
  4. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".