23/05/17

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2020) לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהערכה בית ספרית של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2020) את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לגיל הרך.
  3. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".