17/05/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד מאי 2018, למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים (עד מאי 2018) את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.
  3. במהלך השנתיים, נדרשת המכללה לפעול כלהלן:

א.         מאחר שמהות התוכנית ושמה מדגישים את הזיקה בין התרבות היהודית למקרא, נדרשת הדגשה רבה יותר של זיקה זו במסגרת העבודות הסמינריוניות ועבודות הגמר, וכן בהשלמות הנדרשות ממועמדות ללא רקע בתחום המקרא.

ב.         יש לדאוג כי במסגרת הקורסים המקוונים יתקיימו גם 2-3 מפגשים פרונטליים, וכי מי שילמד אותם יהיה רק מי שעבר הכשרה לכך.

ג.          יש לקיים את ההבטחה שחלק מהקורסים הרב-תחומיים ו/או הבין תחומיים יילמדו על ידי שני מרצים יחד וכן שבחלק מהקורסים יהיו מספר מרצים, המתמחים בתחומים שהקורס משלב.

ד.         בתחילת שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.

  1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".