01/12/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של ארבע שנים (עד נובמבר 2019) למכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך בעידן טכנולוגית מידע

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' איליה לוין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של ארבע שנים את המכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע.
  3. על המכללה לדאוג לעתודה אקדמית של בעלי דרגות בכירות שיהוו את הנהגת התוכנית בעתיד.
  4. מומלץ להדגיש ​בקורסים הנלמדים ובפרויקטי הגמר את הייחודיות של המכללה כמכללה פריפריאלית שלומדים בה סטודנטים ממגזרים שונים.
  5. לקראת תום שנתיים תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.
  6. הוועדה תמשיך ללוות את המכללה לקראת ההסמכה הקבועה.