30/03/16

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של חמש שנים (עד מרץ 2021) למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הסביבה – דו"ח הוועדה המלווה

  1. בישיבתה ביום 30.03.2016 דנה ות"ת בנושא מתן הסמכה זמנית למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון ((B.Sc. במדעי הסביבה.
  2. לאור האמור בחוות הדעת שהוגשה על ידי אגף התקציבים, בשלב זה קיימת מניעה לאפשר קליטת מחזור חדש של סטודנטים לתשע"ז לתכנית הנדונה, זאת משום שמספר הסטודנטים הלומדים בתכנית מועט, והתכנית אינה מאוזנת מבחינה תקציבית.
  3. בהתאם לכך, ות"ת  ממליצה למל"ג לא לאפשר את פתיחת תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז למחזורי לימוד חדשים, ובשלב זה להעניק הסמכה למחזורי הלימוד הקיימים בלבד.
  4. אגף התקציבים של ות"ת יבחן את הנושא מול הצוות המקצועי במכללה האקדמית אחוה, כולל ניתוח ומיפוי תקציבי לרבות צפי להתפתחות התכנית בעתיד. ממצאי הבדיקה יובאו לדיון בות"ת ולאחר מכן יוחלט לגבי אופן המשך הפעלת התכנית.