24/03/15

מתן הסמכה זמנית ראשונה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ 2020) לאקדמיה למוסיקה ולמחול להעניק תואר שני (M.Dance) ללא תזה במחול

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה.
  2. להסמיך את האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים להעניק תואר שני (M.Dance) ללא תזה במחול, לתקופה של חמש שנים (עד מרץ 2020). לקראת תום תקופה של שלוש שנים, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית.
  3. על המוסד להמשיך בגיוס ובגיבוש סגל איכותי בעל תואר שלישי במחול עם נסיון אקדמי הוראתי, שיוכל להוביל את התוכנית בתחום הכוריאוגרפיה/קומפוזיציה ובתחום הביצוע.
  4. על המוסד להגדיל את היקף הקורסים המעשיים ב -2 ש"ש כל אחד.
  5. הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה."