30/06/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018) למכללת שאנן להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהיסטוריה במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דורון מנדלס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת שאנן  להעניק תואר "בוגר בהוראה" ((B.Ed.  דו-חוגי בהיסטוריה במסלול העל יסודי (ז'-י') לתקופה של שלוש שנים, כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית ע"י הוועדה בשנית, לרבות כיווני ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית, הרמה האקדמית והתשתית התיאורטית, סגל המורים  – הרכבו, איכותו ומחויבותו לתוכנית הלימודים, וכלל הנושאים שהועלו בדו"ח ועדת הבדיקה:

א.         גיוס אנשי סגל  בעלי ניסיון בהוראת ההיסטוריה במערכת החינוך אשר מומחים, בין היתר,  בפדגוגיה ובדידקטיקה של הוראת ההיסטוריה.

ב.         בניית גרעין של סגל אקדמי "ליבתי", שיועסק במשרה במוסד ובתוכנית ושיהווה בעתיד גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית.

ג.          המשך חיזוק ההיבטים הייחודיים של הוראת ההיסטוריה בתוכנית על כל רכיביה.

  1. לבקש את הוועדה להמשיך בליווי התוכנית ולמנות חבר שתחום התמחותו בהוראת ההיסטוריה במקום נציג משרד החינוך בוועדה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".