30/06/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018) למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed. במתמטיקה (חד-חוגי) למסלול העל-יסודי (ז'-י') למשך שלוש שנים (עד יוני 2018).
  3. לקראת תום התקופה, ולשלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן, תיבדק התוכנית על ידי הוועדה שהוקמה ליישום הדגם המנחה להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי במכללות לחינוך, בשאלת עמידתה המלאה של תוכנית הלימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בהחלטתה (מיום 10.6.2014) על הדגם המנחה לקיומן של תוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י').
  4. עד לשלב חידוש ההסמכה המכללה מתבקשת לתקן את הנושאים הבאים:

א.         שינוי שמות הקורסים והתכנים בתוכנית כמפורט בדו"ח ועדת הבדיקה.

ב.         להקפיד על כך שההתנסות המעשית תהיה במקביל לסדנא המלווה בנושא.

ג.          על המכללה להקפיד  שאת לימודי הידע הפדגוגי הייחודי להוראת המתמטיקה ילמדו אנשי סגל בעלי תואר ראשון (.B.Sc) לפחות במתמטיקה ותואר שלישי בהוראת המתמטיקה ו/או בעלי תואר שלישי במתמטיקה לאחר שעברו הכשרה מתאימה להוראת מתמטיקה/חינוך מתמטי (כגון בלימודי בתר-דוקטורט בחינוך מתמטי).

ד.         לעבות את רשימת הספרים ובכלל זה את כתבי העת בספרייה בתחום החינוך המתמטי.

  1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".