10/11/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2018) למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתקשורת במסלול העל-יסודי (ז'-ט' בלבד)

המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015) דנה בהמלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואמנות מיום 27.10.2015. בישיבתה זו המשיכה ועדת המשנה את הדיון על הנושא מיום 28.7.2015. לדיון בוועדת המשנה צורפה תוכנית לימודים מתוקנת במסגרת תשובה לסיכום ועדת המשנה מיום 28.7.2015, וכן חוות הדעת של חברי ועדת הבדיקה על התוכנית המתוקנת. כמו כן על שולחן ועדת המשנה הונח מכתבו (מיום 26.10.2015) של נשיא המכללה בנושא מספרי הסטודנטים בתוכנית.  בפני ועדת המשנה הופיעה חברה בוועדת הבדיקה, ד"ר אלה באואר. בסיכום, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית מיום 27.10.2015, כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשותה של ד"ר אורלי צרפתי על הדו"ח ועל חוות הדעת שהוגשו בעקבות תיקון התוכנית.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" דו-חוגי בתקשורת במסלול העל-יסודי לתקופה זמנית של שלוש שנים (עד נובמבר 2018). לאור חוות הדעת של ועדת הבדיקה, ההסמכה מתייחסת להענקת תואר (B.Ed.) להוראת התקשורת לכיתות ז'-ט' בלבד.
  3. לרשום לפניה את התחייבות נשיא המכללה (מכתבו מיום 26.10.2015): לקיים את התוכנית ככתבה וכלשונה וכי כל הקורסים הייחודיים להוראת התקשורת לעל-יסודי יתקיימו בכל מספר סטודנטים שיהיה.
  4. מכללת גורדון תתבקש לדווח לפני תחילת כל שנה על תוכנית הלימודים ומספרי הסטודנטים הסדירים בתוכנית במסלול העל-יסודי.
  5. עד לשלב ההסמכה הקבועה, המכללה תמשיך להעמיד יועץ אקדמי בכיר שילווה את התוכנית.
  6. למנות וועדה שתבדוק את התוכנית ולבקש כי בוועדה יכהנו נציגים מהוועדה לשלב הסמכת התוכנית.
  7. להמשיך בבדיקת התוכנית עד לשלב ההסמכה הקבועה. לבקש בעת חידוש בדיקת התוכנית לבחון את אופן יישום ההערות השונות שעלו במהלך הבדיקות שנעשו (דו"ח ועדת הבדיקה מחודש יולי 2015) וכן חוות הדעת של חברי הוועדה שנשלחו בעקבות הגשת התוכנית המתוקנת.
  8. לקראת סיום תקופת ההסמכה הזמנית, תתבקש המכללה להעביר דו"ח התקדמות מלא אודות תוכנית הלימודים, לרבות פירוט, רציונל תוכנית הלימודים, תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, פרופיל הסטודנטים ומספרם (כולל ספי קבלה ונתוני נשירה), דוגמאות של מבחנים ועבודות והתפלגות ציונים, תשתיות פיזיות ומצאי ספרייה רלוונטי לתוכנית הלימודים.
  9. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".