10/01/17

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, עד דצמבר 2019, למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את חוות דעתם ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה לתקופה של שלוש שנים (עד דצמבר 2019) להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לוודא כי המוסד עומד בתנאי הקבלה כפי שאושרו לו בשלב מתן אישור הפרסום לתוכנית הלימודים.
  4. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".