03/03/15

מתן הסמכה זמנית (ראשונה) עד פברואר 2019 למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) רב-תחומי, ובקשתה לפתוח שלוש חטיבות נוספות במסגרת התוכנית – לימודים ארץ ישראל; לימודי משאבי אנוש; ולימודי שלטון מקומי

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) ב.א. רב תחומי לתקופה של ארבע שנים (עד חודש פברואר 2019, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה). לקראת תום התקופה וכתנאי למתן ההסמכה הקבועה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. לאשר למכללה לפתוח שלוש חטיבות נוספות במסגרת התוכנית: לימודי ארץ ישראל; לימודי משאבי אנוש; לימודי שלטון מקומי. לקראת שלב ההסמכה הקבועה תיבדקנה שלוש החטיבות פעם נוספת.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".