22/12/15

מתן הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד דצמבר 2017) לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך ל"שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות." את ההסמכה להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית בשנתיים נוספות עד דצמבר 2017.
  3. לקראת שלב ההסמכה, יבדקו, בין היתר, איוש הפורום הרב-תחומי, שיתופי הפעולה הרב מחלקתיים, איכות סגל ההוראה הזוטר בנושאים האמנותיים והאקדמיים, לימודי התיאוריה, פרופיל הסטודנטים המתקבלים לתוכנית, התפלגות ציונים של הלומדים וכן ההנחיות האישיות ובכלל זה: אופן הנחיית הסטודנטים בבחירת הנושאים ובדרכי ההתמודדות, תהליך יצירת התוצרים השונים והצגתם, מספר הפגישות עם מנחי הפרויקט, ופריסתן במהלך תקופת ההנחייה, וכן המשובים שהתקבלו לקראת הגשת פרויקט הסיום בתערוכת הגמר.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".