09/06/15

מתן הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים (עד יוני 2017) למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ב"תרבות – יצירה והפקה"

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לשנות את שם התוכנית ל"תרבות – יצירה והפקה" ולהסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A) בתוכנית לתקופה של שנתיים נוספות (עד יוני 2017).
  3. הוועדה המלווה לשלב ההסמכה תבדוק את מידת הרציפות וההמשכיות של התוכנית לקראת שלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  4. בהתאם להמלצת תת-ועדת המשנה התחומית, על הקורס "קריאה וכתיבה אקדמית" להינתן  על ידי איש סגל בעל תואר שלישי וניסיון מחקרי.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".