10/11/15

מתן הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שנתיים (עד אוקטובר 2017) למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת פרופ' רות זוזובסקי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. להאריך למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה את ההסמכה להעניק את התואר לתקופה של שנתיים, עד אוקטובר 2017.
  3. לקראת תום התקופה ייבדק סגל ההוראה והתאמתו ללמד בתכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".