17/05/16

מתן הסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בקולנוע

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A) דו-חוגי בקולנוע.