17/05/16

מתן הסמכה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד באופן עצמאי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד באופן עצמאי. הסמכה זו מחליפה את ההסמכה שניתנה לאוניברסיטת חיפה ולטכניון להעניק תואר ראשון בסיעוד במשותף (החלטת המל"ג מיום 6.2.1996).