17/05/16

מתן הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר שני עם תזה וללא תזה (M.P.H.) בבריאות הציבור

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' בתיה סרוב ופרופ' אמנון להד על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר "מוסמך בבריאות הציבור" M.P.H. עם תזה וללא תזה.