17/05/16

מתן הסמכה לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר בוגר (B.A.) בלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

לאור העובדה שתוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית באוניברסיטת ת"א מבוססת בעיקר על איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים אשר מתקיימות באוניברסיטה, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה  להעניק הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר בוגר .B.A  בלימודים בינתחומיים בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית אשר מתקיימת באוניברסיטת ת"א וזאת בהתאם לנוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות (מרץ 2013).