23/05/17

מתן הסמכה לאורנים – המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ”ז באייר תשע”ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ’ בת שבע אלון על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים למסלול העל-יסודי.
  3. ההתמחויות הנלמדות במסגרת התוכנית לא יצוינו על גבי תעודת התואר.