27/09/16

מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A) בניהול משאבי ים.