14/02/17

מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית ואישור לקיים תוכנית הסבת אקדמאיים לתואר ראשון (B.A.) לעבודה סוציאלית למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות  לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית ולאפשר לקיים תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בהסבה לעבודה סוציאלית