23/05/17

מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפילוסופיה לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסא כשר ולפרופ' גבי מוצקין על עבודתם וחוות הדעת שהעבירו.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפילוסופיה.