14/02/17

מתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע – הפקה ותיאוריה (מסלול M.F.A.) ומתן הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע – תיאוריה והפקה (מסלול M.A.) למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני ללא תזה בקולנוע – הפקה ותיאוריה (מסלול M.F.A.) ותואר שני ללא תזה בקולנוע – תיאוריה והפקה (מסלול M.A.).