23/05/17

מתן הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה – למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה.