27/09/16

מתן הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול משאבי ים למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אריה רייכל על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A) בניהול משאבי ים.