23/05/17

מתן הסמכה להעניק תואר שני (M.H.M.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות למכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יפה מכנס ופרופ' יעקב רופא על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני במינהל מערכות בריאות.
  3. ההסמכה תיכנס לתוקפה רק לאחר קבלת התחייבות המוסד כי יעמוד בתנאי הקבלה שאושרו בתוכנית הלימודים בשלב אישור הפרסום וכי רק מספר הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10 אחוז.