17/05/16

מתן הסמכה לטכניון מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במתכונת חד-חוגית בהנדסת חומרים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את הטכניון מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון B.Sc.)) "מוסמך במדעים" בהנדסת חומרים במתכונת חד-חוגית.