07/03/17

מתן הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד.
  3. להשאיר על כנה את הדרישה לציון ממוצע של 85 במסגרת לימודי התואר הראשון.