10/01/17

מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון ובמצוקה.