23/05/17

מתן הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך ומורשת ערבית

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך ומורשת ערבית בישראל.