17/05/16

מתן הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי שימור

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון(B.A.) בלימודי שימור. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית גליל מערבי כמוסד להשכלה גבוהה.