17/05/16

מתן הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום ט’ באייר תשע”ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים – פרופ’ אריה רייכל ופיליפ עין-דור – על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות.
3. לרשום לפניה את חוות הדעת שהגישו ולהחליט – בהתאם להמלצות הסוקרים – כי לא נדרשת בשלב זה בדיקה נוספת. עם זאת, ובמלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקש את המכללה להמשיך בפיתוח סגל ההוראה הבכיר, על מנת להבטיח סגל ליבה המחויב לתוכנית לאורך זמן. בנוסף לבקשת את המכללה להקפיד על התפלגות ציונים נורמאלית בקורסים השונים.