17/05/16

מתן הסמכה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לשוני (עברית-ערבית-אנגלית)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית).
  3. מומלץ להפוך את הקורס על מבנה השפה האנגלית לקורס חובה.