01/12/15

מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי גולדבורט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה של מכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני.
  3. מומלץ למכללה להמשיך לפעול לגיוס סגל בכיר בתחום החינוך הגופני, שיהיה מחויב לתוכנית ולמכללה.
  4. על המכללה להקפיד שלא לקבל יותר מ-10% מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית.