23/05/17

מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מיה פרוכטמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית גורדון לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלשון במסלול העל יסודי (ז'-י').